ชื่อ - นามสกุล : นางพยอม สนคลัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : งานการเงิน
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33
Telephone : 0885861805
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์