ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ช่วยราชการ
หน้าที่ : งานพัสดุ
ที่อยู่ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Telephone : 0885861805
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์