ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปานา พะน้ำเที่ยง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ : ธุรการกลุ่ม
ที่อยู่ :
Telephone : 0885861805
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์