ชื่อ - นามสกุล : นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่ : งานบัญชี
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
Telephone : 0885861805
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์