ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์ทายี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ : งานบำนาญ
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33
Telephone : 0885861805
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์