ชื่อ - นามสกุล : นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33
Telephone : 0896287157
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์