ชื่อ - นามสกุล : นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
Telephone : 0828459546
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์