[x] ปิดหน้าต่างนี้


  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวด่วน ขาวภายใน
  

สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ก.ย.62
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ก.ย.62 
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกันยายน 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกันยายน 2562 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนกันยายน 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนกันยายน 2562 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนสิงหาคม 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนสิงหาคม 2562 
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล วันที่ 27 สิงหาคม 2562
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล วันที่ 27 สิงหาคม 2562 
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562 
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ส.ค.62
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ส.ค.62 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนกรกฎาคม 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนกรกฎาคม 2562 
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ก.ค.62
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ก.ค.62 
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมิถุนายน2562
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมิถุนายน2562 
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมิถุนายน 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมิถุนายน 2562 
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนพฤษภาคม 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนพฤษภาคม 2562 
โอนค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ ประจำเดือน เมษายน 2562
โอนค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ ประจำเดือน เมษายน 2562 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนเมษายน 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนเมษายน 2562 
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ เมษายน2562
slip april  
สรุปข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในสังกัด
สรุปข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในสังกัด 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 

กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน ข่าวเด่น
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33