[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : วิชาการ

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.33 เกี่ยวกับปัญหาการเข้าใช้ระบบ E-GP ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
โรงเรียนในสังกัด สพม.33 เกี่ยวกับปัญหาการเข้าใช้ระบบ E-GP ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
แจ้งซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร

คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของสถานศึกษา

แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

แบบฟอร์มการเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มการขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน-คืนเงินยืม
แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน-คืนเงินยืม

แบบฟอร์มการแจ้งการใช้สิทธิ์
แบบฟอร์มหนังสือการแจ้งการใช้สิทธิ์

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มบันทึกขอซื้อ-ขอจ้าง
บันทึกขอซื้อ-ขอจ้าง

สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงาน

คู่มือไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา

Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33