[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : ประชาสัมพันธ์

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน2563

ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกันยายน 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 31 มกราคม 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มกราคม 2563
รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มกราคม 2563

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้รับบำนาญ ปี2562
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้รับบำนาญ ปี2562
ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีการของดตอกเสาเข็ม
ขั้นตอนและวิธีการของดตอกเสาเข็ม

แบบควบคุมงานก่อสร้าง
แบบควบคุมงานก่อสร้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนพฤษภาคม2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33