[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : ประชาสัมพันธ์

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับ



แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่11 มี.ค 2564
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่11 มี.ค 2564

เปิดเผยงบทดลอง เดือน มกราคม 2564
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มกราคม 2564

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญปี2563
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญปี2563

ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน2563

ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกันยายน 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563




ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีการของดตอกเสาเข็ม
ขั้นตอนและวิธีการของดตอกเสาเข็ม

แบบควบคุมงานก่อสร้าง
แบบควบคุมงานก่อสร้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนพฤษภาคม2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33