[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : บทความ

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับสลิปบำเห็นจ(ลูกจ้าง) เม.ย. 60
สลิปบำเห็นจ(ลูกจ้าง) เม.ย. 60

คู่มือเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษและ๕ุ่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ตัวอย่างสัญญาจ้างธุรการโรงเรียนและใบตรวจรับงาน
ตัวอย่างสัญญาจ้างธุรการโรงเรียนและใบตรวจรับงาน

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนสิงหาคม2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนมิถุนายน2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2561

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33