[x] ปิดหน้าต่างนี้


เจ้าหน้าที่ บุคลลากร
ชื่อ : นางพยอม สนคลัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861805
ชื่อ : นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0896287157
ชื่อ : นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ช่วยราชการ
กลุ่ม : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861805
ชื่อ : นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่ม : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861805
ชื่อ : นายถนัด แก้วแฉล้ม
ตำแหน่ง : ครูธุรการ ช่วยราชการสพม.สุรินทร์
กลุ่ม : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ : money@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 044069660ก
ชื่อ : นางพิรญาณ์ ฆารไสว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุ่ม : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861805
ชื่อ : นางสาวปานา พะน้ำเที่ยง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861805
ชื่อ : นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์ทายี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0885861805
กำลังแสดงหน้าที่ 1
1เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
 
1 : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Tag Cloud
 


Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33