[x] ปิดหน้าต่างนี้


  
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ นัดหมายกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563 ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนสิงหาคม 2563
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนสิงหาคม 2563 ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนสิงหาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนกรกฎาคม 2563
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนกรกฎาคม 2563  ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนกรกฎาคม 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 30 มิถุนายน  2563
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
Tag Cloud
 
ปฏิทินกิจกรรม
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33