[x] ปิดหน้าต่างนี้


tag : ประชาสัมพันธ์

คลิกเลือก tag ที่ท่านสนใจเพื่อดูรายการบทความที่เกี่ยวข้องครับapril
slip april

สรุปข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในสังกัด
สรุปข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในสังกัด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562

แจ้งแก้ไขเอกสาร จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและแจ้งส่งคืนเงิน
แจ้งแก้ไขเอกสาร จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและแจ้งส่งคืนเงิน

สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมีนาคม 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนมีนาคม 2562

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำ ปี2560
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำ ปี2560

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการ ปี2561
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการ ปี2561

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำ ปี2561
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำ ปี2561

ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีการของดตอกเสาเข็ม
ขั้นตอนและวิธีการของดตอกเสาเข็ม

แบบควบคุมงานก่อสร้าง
แบบควบคุมงานก่อสร้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานกาวิคระห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนพฤษภาคม2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนเมษายน 2561
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2561

เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม2560

แบบจัดซื้อจัดจ้าง 2560
แบบจัดซื้อจัดจ้างปี60

Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33